Коева, П., Цв. Дилова-Нейкова. Програмирано обучение по плуване. Сб. от Четвърта международна научна конференция „Кинезиология’ 2012, Велико Търново, 18-19 октомври 2012 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Ай анд Би ООД, 2013, с. 180-183. ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916


Коева, Парашкева (2012) Коева, П., Цв. Дилова-Нейкова. Програмирано обучение по плуване. Сб. от Четвърта международна научна конференция „Кинезиология’ 2012, Велико Търново, 18-19 октомври 2012 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Ай анд Би ООД, 2013, с. 180-183. ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция "Кинезиология - 2012г."


 Разработена е методика на обучението по плуване в стила "брус" в дълбок басейн на принципа на програмираното обучение. В учебния процес са определени стандарти за текущ технически контрол. Направен е сравнителен анализ на резултатите, за да се установи ефективността на разработената методика.
  Доклад
 програмирано обучение, плуване, дълбок басейн, бруст, стандарти


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  19950
 Парашкева Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/