Коева, П. Усъвършенстване методиката на обучение по плуване в началния етап на средното общообразователно училище. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", [Електронен ресурс] : сборник доклади / състав. Рени Христова-Коцева, Велико Търново: Ай Анд Би, 2015 ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852


Коева, Парашкева (2015) Коева, П. Усъвършенстване методиката на обучение по плуване в началния етап на средното общообразователно училище. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", [Електронен ресурс] : сборник доклади / състав. Рени Христова-Коцева, Велико Търново: Ай Анд Би, 2015 ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852 Международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", 2015г.


 За целите на нашето изследване се интересуваме от тревожността като лично психологическо състояние и по-специално от поведението на учениците по време на обучението по плуване. Определянето на нивото на тревожност е много важно в началото на образователния процес. Като отрицателно емоционално състояние тревожността предизвиква дискомфорт, нервност, напрежение или страх, които влияят отрицателно върху резултатите от обучението по плуване, особено в дълбок басейн. Преди и след изучаване на подготвителните упражнения (ритмично дишане, "звезда на гърдите", "звезда на гръб", плъзгане на гърди, плъзгане на гръб) е приложен психологически тест, който показва нивото на тревожност на изследваните ученици от I и II клас, които са разделени на две групи - експериментална и контролна. Методът на вербална сугестия се прилага към учениците с високо ниво на тревожност. Чрез използването на словесни формули и техники се предизвикват положителни емоции, отрицателните преживявания и нервно-мускулни напрежения намаляват, създава се подходяща ситуационна готовност. Резултатите от изследването показват, че на този етап от обучението по плуване вербалните методи предизвикват положително влияние за бързо преодоляване на страха. Това предполага по-лесно усвояване на подготвителните упражнения, което е предпоставка за усъвършенстване на методологията на обучение по плуване в средно ранен етап.
  Доклад
 обучение по плуване, подготвителни упражнения, ситуативна тревожност, вербална сугестия, ученици


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  19947
 Парашкева Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/