Analysis of the condition of the Primary School Principal’s management culture problem ISSN: 1478 - 1840


Колева, Лидия (2016) Analysis of the condition of the Primary School Principal’s management culture problem ISSN: 1478 - 1840 Scottish Journal of Residential Child Care, vol.15, 2, ISSN: 1478 - 1840


 
  Статия
 
 Издадено
  19944
 Лидия Колева

2. В: Кутева – Цветкова,В. Теоретични основи на възпитанието. Велико Търново:Фабер, с.77,ISSBN:978-619-00-1103-3

1. МЕТОДЪТ НА ПРОЕКТИТЕ – ЗА РАЗВИВАНЕ НА КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ АНТОНИЯ Т. КРЪСТЕВА, с14, Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/