Давидова, Т. Формиране на готовност у 9 - 10-годишни деца за действие в сложни ситуации. Образователна и научна степен "доктор", Област на ВО: Педагогически науки, Професионално направление: 1,3 Педагогика на обучението по….., Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) (05.07.05). Номер на диплома: 28498 от 04.06.2003 г., Висша атестационна комисия, Научна комисия 12, Протокол №7 от 24.03.2003 г. Научен ръководител: доц. д-р Йонко Тодоров Йонов. Рецензенти: проф. Димитър Кайков, дпн, доц. Веселин Маргаритов, дпн. Общ обем на дисертацията 212 стр., 12 приложения. COBISS.BG-ID 1262198244 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1237065579326675


Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т. Формиране на готовност у 9 - 10-годишни деца за действие в сложни ситуации. Образователна и научна степен "доктор", Област на ВО: Педагогически науки, Професионално направление: 1,3 Педагогика на обучението по….., Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) (05.07.05). Номер на диплома: 28498 от 04.06.2003 г., Висша атестационна комисия, Научна комисия 12, Протокол №7 от 24.03.2003 г. Научен ръководител: доц. д-р Йонко Тодоров Йонов. Рецензенти: проф. Димитър Кайков, дпн, доц. Веселин Маргаритов, дпн. Общ обем на дисертацията 212 стр., 12 приложения. COBISS.BG-ID 1262198244 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1237065579326675 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 Чрез средствата на физическото възпитание и специализирана методика на обучение се формират у учениците необходимите психо-физически качества във възрастта 9-10 години за адекватни действия при преодоляване на ситуации от ежедневието с ниска степен на сложност.
  Дисертация
 начална училищна възраст, физическо възпитание, психофизическа готовност, сложна ситуация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19943
 Теодора Давидова

11. Стайкова - Протогерова, В. Взаимна детерминираност на психическото и физическото развитие на учениците. С., 2015 (стр. 68) - Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”

12. Христова, Н. Методика на кондиционната подготовка на състезателки (девойки) по волейбол, В. Търново, 2015 (стр.51) - Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”

7. Д. Давидов. Моноструктурни методи за психична регулация и въздействие и приложението им в спортното усъвършенстване по гимнастика на студенти. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 27-28 юни 2013, том 2, В. Търново Издателски комплекс на НВУ"В. Левски", 2013, с. 188, ISSN 1314-1937 научен доклад

8. Д. Давидов. Моноструктурни методи за психична регулация и въздействие и приложението им в спортното усъвършенстване по гимнастика на студенти. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 27-28 юни 2013, том 2, В. Търново Издателски комплекс на НВУ"В. Левски", 2013, с. 190, ISSN 1314-1937 научен доклад

9. Николов, Д. Изследване на моментното емоционално състояние на юноши. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново: издателство "Фабер", 2013, с. 637, ISBN 978-954-400-957-1 2013 ; COBISS.BG-ID 1261571300 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=0946151529133276 научна статия

10. Христова, Н. Проучване на моментното състояние на някои психически качества на девойки, трениращи волейбол, в хода на експериментално въздействие, Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012 г”. В. Търново: Издателство „Фабер”, с. 144, 2013. ISBN 978-954-400-872-7 ; COBISS.BG-ID 1255468004 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0946151529133276&rec=3&sid=4 статия

6. Мадански, В. Усъвършенстване на специализираната подготовка на курсанти за оцеляване в екстремални условия, В. Търново, 2012, (стр. 124) - дисертация за присъждане на ОНС „доктор”

4. Маринов, Б. Методика за психофизическа подготовка на студенти за действие в кризисни ситуации, В. Търново, 2009 (стр. 31) - Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”

5. Матикова-Тамбурова, С. Методика за психофизически въздействия на състезатели по тенис, В. Търново, 2009 (цитат в І глава) - дисертация за присъждане на ОНС „доктор”

2. Давидов, Д. Актуални проблеми на гимнастиката в училищното физическо възпитание, V – та Национална Научно-практическа конференция „Физическото възпитание и спорт” В. Търново – 04-06 април 2007 - научен доклад.

3. Димкова, Р. Модел за обучение по минихандбал, В. Търново, 2007, (стр. 33; стр. 40) – дисертация за присъждане на ОНС „доктор”

1. Йорданов, С., Е. Прокопиев, А. Иванов, Изследване на някои страни от готовността на учащите за действия при бедствия, аварии и катастрофи и възможности за подготовка със средствата на физическото възпитание и спорта, София: Списание „Спорт и наука”, извънреден брой,1/2005, с. 513 научна статия, ISSN 1310-3393

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/