Алексиева, Милена, Стоян Денев. Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 20.11.2014, Ред. Проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 20.11.2014, Ред. Проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6


 Квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с новата образователна структура се финансира и по проекти, финансирани със средства от ЕСФ и обхваща широк спектър от обучителни курсове за млади специалисти, специалисти по нови длъжности в образователната системата, специалисти за работа в интеркултурна среда, изявени специалисти, специалисти за работа с деца със специални образователни потребности и др. За да се повиши ефикасността на политиките за подпомагане на деца в риск, стартира проект „Включващо обучение“, финансиран със средства от ЕСФ. В 84 пилотни училища в страната (по 3 училища във всяка от 28-те области от NUTS2) се разработватт механизми за включващо обучение за деца със СОП в общообразователния процес на училищата, като се осигури и необходимото материално оборудване (мярка СП3-Д3).
  Доклад
 деца със СОП, образователен процес


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19905
 Милена Алексиева

1. Ст. Беломъжева-Димитрова, Д. Дончева. Относно дисциплината "Физическо възпитание и спорт" при деца със СОП. -В: Спорт и наука, 2016, бр. 2, с. 107

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/