Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393


 При обучението на млади играчи се акцентира върху възрастовата динамика на изменение на необходимите качества за овладяване на техниката и тактиката, характерна за вида спорт, която е свързана с особеностите на двигателния апарат. Необходимо е специалистите да имат предвид така наречените сензитивни периоди за развитие на двигателните качества, т.е. тези периоди, в които тренировъчните въздействия върху организма предизвикват повишена реакция и в които като резултат от това може да се постигне максимален ефект. Целта на настоящото изследване е да се установят и сравнят промените в показателите, информиращи за физическата дееспособност на 7-, 8- и 9-годишни ученици след прилагане на игрови подход при обучение по минибаскетбол.
  Статия
 физическа дееспособност, баскетбол, игрови подход


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19901
 Милена Алексиева

3. Борисов, Л. Ефект от прилагането на учебните програми по физическо възпитание и спорт върху двигателните способности на ученици от V до VIII клас. -В: Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С. с. 179

4. Борисов, Л. Сравнителен анализ на физическата дееспособност на ученици от прогимназиален етап. - В: Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С. с. 63

5. на стр. 611 в: Лазаров, Ив. Средни стойности и вариативност на признаците на физическото развитие и физическата дееспособност при 10-12-годишни футболисти в ученическа спортна школа. МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“

1. Борисов, Л. Взаимовръзка между показателите за физическо развитие и физическа дееспособност при момичета от V до VIII клас. -В: Спорт и наука, бр.3, с.202

2. Стоян Денев. Вариативност при физическата дееспособност на 9 - 10-годишни ученици. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 121-124 ISSN:2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/