Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393


 При обучението на млади играчи се акцентира върху възрастовата динамика на изменение на необходимите качества за овладяване на техниката и тактиката, характерна за вида спорт, която е свързана с особеностите на двигателния апарат. Необходимо е специалистите да имат предвид така наречените сензитивни периоди за развитие на двигателните качества, т.е. тези периоди, в които тренировъчните въздействия върху организма предизвикват повишена реакция и в които като резултат от това може да се постигне максимален ефект. Целта на настоящото изследване е да се установят и сравнят промените в показателите, информиращи за физическата дееспособност на 7-, 8- и 9-годишни ученици след прилагане на игрови подход при обучение по минибаскетбол.
  Статия
 физическа дееспособност, баскетбол, игрови подход


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19901
 Милена Алексиева

1. Борисов, Л. Взаимовръзка между показателите за физическо развитие и физическа дееспособност при момичета от V до VIII клас. -В: Спорт и наука, бр.3, с.202

2. Стоян Денев. Вариативност при физическата дееспособност на 9 - 10-годишни ученици. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 121-124 ISSN:2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/