Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109


Тодорова, Емилия (2008) Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109 Украйна


 In order to apply successfully the object-oriented approach in programming, it is especially important for students to understand the dynamics of processes within a program and to acquire skills for efficient modeling of the communication and interaction between objects. Forming such skills is an objective both of the Object Oriented Analysis and Design (OOAD) curriculum and of the Object-Oriented Programming (OOP) curriculum. This paper comments on the weak points of the educational literature
  Доклад
 objects interaction, objects communication, education, object-oriented


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  19898
 Емилия Тодорова

3. 1. Магдалина Тодорова, Подходи, програмни среди и езици за проверка на коректността на програми и прилагането им при подготовката на софтуерни специалисти - хабилитационен труд за придобиване на академичната длъжност професор, София, 2013

2. 1. M. Todorova, Methodological Aspects of an Approach for Verification of Object-Oriented Programs, 6th IEEE International Conference Intelligence Systems 2012, Sofia, 6–8 Sept., 2012 , pp. 153-158

1. 1. М. Тодорова, Построяване на коректни обектно-ориентирани програми чрез изграждане на техни обобщени мрежови модели, Годишник на секция “Информатика”, Съюз на учените в България, Том 4, 2011, стр. 1–28

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/