Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен, 2015 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен, 2015 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393


 Целта на настоящото изследване е сравняване на признаците за физическо развитие при 9-10-годишни ученици от началния етап на основната образователна степен, включени в занимания по минибаскетбол и миниволейбол. Обект на изследването е началното обучение по баскетбол и миниволейбол в начален етап на основната образователна степен. Контингент на изследването са 26 момчета. Сравнителният анализ на средните нива на изследваните антропометрични показатели при двете групи показва, че не съществуват достоверни различия между средните нива на изследваните признаци при двете изследвани съвкупности.
  Статия
 ученици, физическо възпитание, спорт, физическо развитие


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  19838
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/