Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания.


Алексиева, Милена (2015) Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания. Спорт и наука, 152 с. С. ISSN: 1310-3393


 Учебният процес по физическо възпитание и спорт в началния етап на основната образователна степен съдейства за изграждане на основите за формиране на положително отношение на обучаваните към спорта, към собственото физическо развитие и физическа дееспособност, към мотивация, потребности и интереси. Целта на настоящото анкетно проучване е да се установи мотивацията на ученици от началния етап на основната образователна степен за участие в организирани занимания със спорт. Въпросите в анкетната карта могат да бъдат групирани най-общо в 3 групи: • първа група – мотивация на изследваните лица да участват в организирани спортни занимания: • втора група – отношение на родителите, съучениците и учителите на анкетираните към заниманията им със спорт; • трета група – въздействие на заниманията със спорт върху трениращите вид спорт ученици.
  Статия
 Ключови думи: ученици, физическо възпитание, спорт, мотивация.


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  19836
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/