Алексиева, Милена. Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393


 Учебният процес по физическо възпитание и спорт в началния етап на основната образователна степен съдейства за изграждане на основите за формиране на положително отношение на обучаваните към спорта, към собственото физическо развитие и физическа дееспособност, към мотивация, потребности и интереси. Целта на настоящото анкетно проучване е да се установи мотивацията на ученици от началния етап на основната образователна степен за участие в организирани занимания със спорт. Въпросите в анкетната карта могат да бъдат групирани най-общо в 3 групи: • първа група – мотивация на изследваните лица да участват в организирани спортни занимания: • втора група – отношение на родителите, съучениците и учителите на анкетираните към заниманията им със спорт; • трета група – въздействие на заниманията със спорт върху трениращите вид спорт ученици.
  Статия
 Ключови думи: ученици, физическо възпитание, спорт, мотивация.


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  19836
 Милена Алексиева

5. на с. 379 Алексиева, Милонас. (2020). Подкрепящата среда – фактор за създаване на навици за здравословен начин на живот. МНК "ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ" 20-21.11.2020 ВТУ, В. Търново: Ай анд Би"

3. Алексиева, М., Св. Стефанов, Е. Спахиу. (2019). Анкетно проучване относно мястото на спорта 3х3 баскетбол във висшите училища в Република Албания. Единадесета международна научна конференция „Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISSN 1314–2275, с. 139

4. на с. 90 в: Алексиева, М., П. Милонас. Проучване мнението на родители относно уроците по физическо възпитание и спорт сп. Спорт и наука 2019/3,4 ISSN 1310-3393, с. 89-99

2. Киров, Данаил (2018) ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СПОРТУВАЩИТЕ „БАСКЕТБОЛ 3Х3“ сп. Педагогически алманах 2018, брой 2, с. 189-195 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) с. 194

1. Гечева, Маргарита. ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ И УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС ПО БАСКЕТБОЛ. Сб. от Конференция на СУ “Съвременни тенденции на ФВ и спорта“, 2015 на стр. 108, ISSN C633-1033; COBISS.BG-ID 1247245284

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/