Имат ли място конституционните принципи при прилагането на чл. 124а от ДОПК /установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени случаи/


Кирилова-Андреева, Гергана (2017) Имат ли място конституционните принципи при прилагането на чл. 124а от ДОПК /установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени случаи/


 В статията са разгледани част от проблемите при прилагането на правната уредба на общественото осигуряване, произтичащи от разпоредбата на чл. 124а от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, препращаща към особения ред по чл. 122 и сл. от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс за установяване на данъчни задължения, и за задължителните осигурителни вноски. Чрез съпоставката между данъците и осигурителните вноски е аргументирана тезата за противоречие на чл. 124а от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс с принципа на задължителност в общественото осигуряване, обуславящ възможността да се реализира конституционно закрепеното право на обществено осигуряване, както спрямо лицата, така и по отношение на дохода, върху който се осигуряват и неговите елементи.
  Статия
 задължителни осигурителни вноски, данъчна основа за облагане, материални норми, особен процесуален ред, осигурителен доход.
 Издадено
  19835
 Гергана Кирилова-Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/