Multilingualism in the EU: the Case of Irish and Bulgarian. Paper presented at International Conference Ireland – Europe: Cultural and Literary Encounters, Sofia, June, 2015. Ed. by P. Gaptov, M. Georgieva and J. McCreedy. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2017, pp. 54-64. ISBN 978-954-07-4273-1 COBISS.BG-ID - 1280185060


Братанова, Боряна (2017) Multilingualism in the EU: the Case of Irish and Bulgarian. Paper presented at International Conference Ireland – Europe: Cultural and Literary Encounters, Sofia, June, 2015. Ed. by P. Gaptov, M. Georgieva and J. McCreedy. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2017, pp. 54-64. ISBN 978-954-07-4273-1 COBISS.BG-ID - 1280185060


 Статията разглежда многоезичието и езиковото разнообразие в Европейския съюз и по-специално мястото и ролята на българкия език и ирландския език, които стават официални езици на ЕС на 01.01.2007 г. Проследява се техният статут и функциониране в европейските институции. Специално място се отделя на използването на двата езика за целите на писмения и устния превод в институциите на ЕС.
  Статия
 многоезичие, езиково разнообразие, езикови политики


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19825
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/