Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата Сб. от Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2004", Стара Загора, 3 - 4 юни 2004 г. Ред. Ан. Колева и др. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора, 2004, т. 7 Педагогически науки, с. 109 – 115. ISBN 954-9329-15-1 (т.7)


 В статията е представено влиянието на някои фактори от социалната среда върху семейните интеракции и проекцията им върху изявата на асоциално поведение при децата.
  Статия
 деца, семейство, асоциално поведение


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1981
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/