Радиационна обработка на храни - безопасност, законодателство и контрол.


Нешкова, Диана (2017) Радиационна обработка на храни - безопасност, законодателство и контрол. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 1-2 юни 2017 г., Том 2, ISSN 1314-1937


 Радиационната обработка като възможност за решаване на част от проблемите свързани с влошаване качеството на храните по време на съхранение и транспорт. Разглеждат се изискванията за етикетиране, търговия и контрол на радиационно обработени храни.
  Доклад
 храни, безопасност, контрол
 Издадено
  19791
 Диана Нешкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/