Iсторична свiдомисть студентсськоi молодi в умовах мiнливостi соцiокультурного простору


Тасевска, Даниела (2016) Iсторична свiдомисть студентсськоi молодi в умовах мiнливостi соцiокультурного простору Украйна, Мелiтополь, Мiнiiстерство на осветi i науки Украiни, Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет iменi Богдана Хмельницького; В: Международно науково-практично конференц "Людина в умовах мiнливостi соцiокультурного простору духовно-рактичний вимiр"


 В статията се разглежда значението на историческите факти и паметта за миналато относно формирането на националната идентичност на младите хора. Анализира се риска от реконструкция на исторически събиятия и се утвръждава разбирането, че социалната рефлексия е производна от осведомеността на личността за това, което е било и което е в контекста на националната история.
  Статия
 историческа памет, идентичност, реконструкция на историческите факти


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  19787
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/