Монголо-татари на българска военна служба в началото на XIV в.– Военноисторически сборник, 1987, кн. 2, 112-120.


Павлов, Пламен (1987) Монголо-татари на българска военна служба в началото на XIV в.– Военноисторически сборник, 1987, кн. 2, 112-120. София


 Татари,монголи, "Златна Орда", Ногай, Шишман, Кара-Кишек, Видин
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19786
 Пламен Павлов

10. Янкова, В. Историческа памет и образи на миналото. София, "Парадигма", 2019, с. 362 /в основната литература на книгата/

9. Йорданов, Ст. Бележки върху името Лахана/Ивайло.– Великите Асеневци. В. Търново, 2016, с. 272

8. Узелац, Ал. Сербские писменые источники о татарах и Золотой Орде.– Золотоордынское обозрение, 2014, кн. 1 (3), с. 113.

7. Плетньов, В., Ив. Русев. История на Варна, т. II. Средновековие и Възраждане (VII в. – 1878 г.). Варна, "Славена", 2012, с. 299.

6. Владимиров, Г. Образ татар и Золотой Орды в современной болгарской историографии.– Золотоордынская цивилизация, вып. 1. Казань, 2008, с. 76.

5. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 456.

4. Стоянов, В. Куманология. Опит за реконструкция. София, 2006, с. 317 /в основната литература/ и на редица места в книгата.

3. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на Добруджа, том 2. Средновековие. В. Търново, "Фабер", 2004, с. 214 - бел. 78.

2. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България, VII – XIV в. /История на Българияу т. I. София, изд. "Анубис", 1999, с. 559.

1. Ciociltan V. Mongolii si Marea Neagra in secolele XIII-XIV. Bucuresti, 1998, p. 278 (в осн. литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/