Български творци от бесарабия. Представяне. Анкети (с Иван Вълков, Иван Ненов, Анна Малешкова, Николай Куртев).


Налбантова, Елена (2017) Български творци от бесарабия. Представяне. Анкети (с Иван Вълков, Иван Ненов, Анна Малешкова, Николай Куртев). Проглас, кн. 1, 2017, (год. ХХVІ), ISSN 2367-8585, с. 109-128. COBISS.BG-ID 1119668196


 Краткко представяне на биографията и творчеството, и анкети с четирима съвременни български бесарабски прозаици.
  Статия
 Иван Вълков, Иван Ненов, Анна Малешкова, Николай Куртев
 Издадено
  19780
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/