Училищното географско образование в Гърция и България – сравнителни ракурси - задължителна подготовка.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното географско образование в Гърция и България – сравнителни ракурси - задължителна подготовка. – In: International journal KNOWLEDGE from XIV-th International scientific conference „The power of knowledge”, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Education and Social Sciences, Agia Triada, 29.09.-01.10.2017 г. 2017, UDK 37, Vol. 19.1, pp. 279 – 284. ISSN 2545 – 4439 (printed). ISSN 1857 – 923X (e-version). Online ISSN < https://www.researchgate.net/profile/Venelin_Terziev/publication/320024950_INFLUENCE_ON_THE_PROCESS_OF_DELEGATION_OF_POWERS/links/59c98cfe45851556e97a708b/INFLUENCE-ON-THE-PROCESS-OF-DELEGATION-OF-POWERS.pdf>


 Проучването и познаването на чуждестранния опит цели обогатяване на методическата литература на сравнителното географско образование, разкриването на ситуационната картина на училищната география и на дидактическите аспекти, които биха имали значение за теорията и практиката на сравнителното географско образование, за вземането на решения в областта на образователната политика на собствената страна. Сравнителният анализ на училищното географско образование включва страните – Република Гърция и Република България. Анализът е част от по-мащабно изследване за сравняване обучението по География на страните между балканските страни. Представения сравнителен анализ на училищното географско образование се отнася за задължителната подготовка в училище. Извършената сравнителна характеристика в двете страни е по действащите учебни програми към настоящата учебна година. Сравнителният анализ обхваща следните образователни показатели: място на учебния предмет География, продължителност на системното обучение по География, структура и съдържание, цели на обучението, хорариум на учебните часове по учебен план и учебна програма, обхват на културно-образователната област и други.
  Статия
 училищно географско образование, учебна програма, учебен план, задължителна подготовка, интегрални връзки и взаимодействия, сравнителен анализ, Гърция, България, нови образователни реалности, образователна реформа, концептуална рамка, човек-общество-природа


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  19779
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/