Ролята на прокурора в производството по отнемане на незаконно придобито имущество


Колев, Николай (2017) Ролята на прокурора в производството по отнемане на незаконно придобито имущество В: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи на публичното и частното право", УИ "Св.св Кирил и Методий"


 
  Доклад
 прокурор, отнемане на незаконно придобито имущество, гражданска конфискация
 Издадено
  19778
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/