Латински език - учебник за медицински специалности


Миланов, Росен (2017) Латински език - учебник за медицински специалности Пловдив: издателство "Студио 18"


 От няколко години насам в България съществува необходимост от нов учебник по латински език за специалности с хорариум от 30 учебни часа, каквито са Медицинска сестра, Акушерка и др. Настоящият учебник стъпва върху основата на съществуващите ценни, професионално разработени и утвърдени учебници по латински език у нас. Но същевременно това е и един опит за подобряване на съществуващите методически системи при обучението на студентите от специалности със споменатия хорариум. Новото в учебника е, на първо място, системата, в която гръцките терминоелементи са разпределени в четири теми (от тема 11 до тема 14) не според склонението на латинския еквивалент, а според отделните части на човешкото тяло. Същият принцип за разпределение на лексиката според частите на човешкото тяло е следван, доколкото е възможно, и при представянето на всяко едно склонение (с изключение на най-обширното – трето консонантно). Това дава възможност за по-лесно и по-трайно заучаване на терминоелементите и думите от страна на студентите. Учебният материал е разделен на 15 теми, всяка от които се предвижда да бъде преподавана в рамките на два учебни часа, като, разбира се, е възможна и промяна – например при трето консонантно склонение, което е най-обширно и изисква повече време, но пък за сметка на това, времето може да се навакса с по-кратките трето вокално и трето смесено склонение. Настоящият учебник включва и упражнения, които са в синхрон с учебната програма. Всеки преподавател по Латински език с медицински термини е забелязал, че хорариумът от 30 учебни часа е малко неудобен, тъй като няма достатъчно време за упражняване на учебния материал. Именно затова в настоящия учебник са предвидени балансирано количество упражнения, които е възможно да бъдат подготвяни от студентите. Още нещо, с което предлаганият учебник се опитва да предложи подобрена алтернатива на съществуващите такива, е адекватният, ясен превод на латинските термини с повече български думи, а където няма възможност за това – с обяснение за смисъла на думата. Това е налице както вътре на страниците на основната част от учебника, така и в обширните (за такъв вид учебници) Латинско-български и Българско-латински речник. Всичко изброено дотук дава основание на авторите да се надяват настоящият учебник да бъде от съществена полза за студентите от съответните медицински специалности както в тяхното следване, така и при тяхното изграждане и реализация като бъдещи медицински работници.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  19776
 Росен Миланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/