Майчините песни в традиционната култура и в съвременното предучилищно възпитание


Петкова-Марчевска, Славка (2017) Майчините песни в традиционната култура и в съвременното предучилищно възпитание Педагогически алманах, бр.2/2017, Велико Търново, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", ISSN 1310-358X, с. 153-159.


 В статията се разглежда тема, останала встрани от вниманието на педагозите и слабо изследвана от българските фолклористи. Най-напред се изяснява мястото на майчините песни в детския фолклор, мястото и функциите им в традиционната култура според вижданията на автори от края на 19 век до началото на 21 век (етномузиколози и педагози). Представя се ново виждане за понятията люлчини и приспивни песни. Изясняват се функциите на тези песни в традиционната селска култура. На основата на тези анализи се предлага специфично място и подходи за въвеждане на майчините песни в предучилищното възпитание.
  Статия
 Детски фолклор, майчин фолклор, приспивни и люлчини песни, игри с песен.
 Издадено
  19767
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/