Икономическата наука и човекът в нея през ХХI век.


Златева, Добринка (2017) Икономическата наука и човекът в нея през ХХI век. сп. Наука, 2017 г., бр. 5, с. 40-46. ISSN 08613362 (print)


 В статията чрез епистемологичен подход се обосновава разбирането, че икономическата наука (разбирана като Обща икономическа теория) е наука. Разглежда се икономическа наука и действителност и икономическа наука и истина. Споделя, че икономиката като обект на изследване е отразена реалност. Поддържа се схващането, че границата между истина и неистина в икономическите изследвания не е критерий за научност. В икономическата наука обективна истина няма, а истинността, разбирана както в естествените науки, е неустановима. Икономиката не може да бъде оценявана абсолютно и обективно.
  Статия
 наука, икономическа наука, епистемология, действителност, научна истина.
 Издадено
  19765
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/