Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето


Ангелова, Светлана (2018) Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето В: Антология "Неформално образование“, Ред С. Николаева. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, с. 291-306 ISBN 978-954-07-4375-2


 Здравното образование на децата и учениците днес е все по-актуално и значимо за тяхното пълноценно развитие и здравословен начин на живот. В повечето случаи ефективното здравно образование се осъществява в неформална среда, чрез специално организирани извънкласни и извънучилищно обучения. Това изисква прилагането на съвременни подходи, принципи, модели и политики при изучаването на здравето, чрез които се постигат по-добри резултати при развитието и формирането на умения за здравословен начин на живот.
  Доклад
 здраве, здравно образование, училище, студенти, правителствени политики
 Издадено
  19755
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/