Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето


Ангелова, Светлана (2017) Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето „Антология Неформално образование“.


 Здравното образование на децата и учениците днес е все по-актуално и значимо за тяхното пълноценно развитие и здравословен начин на живот. В повечето случаи ефективното здравно образование се осъществява в неформална среда, чрез специално организирани извънкласни и извънучилищно обучения. Това изисква прилагането на съвременни подходи, принципи, модели и политики при изучаването на здравето, чрез които се постигат по-добри резултати при развитието и формирането на умения за здравословен начин на живот.
  Част от книга / Глава от книга
 здраве, здравно образование, училище, студенти, правителствени политики
 Под печат
  19755
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/