The Mental Health of Primary School Pupils in the Focus of the Future Teacher‘s Professional Competencies


Ангелова, Светлана (2017) The Mental Health of Primary School Pupils in the Focus of the Future Teacher‘s Professional Competencies Academic Journal „Psychology research“, 2017, 20 (3), pp. 469-479. Print ISSN 1311-4700, Online ISSN 2367-4563 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS] COBISS.BG-ID – 1121294820 < http://www.journalofpsychology.org/bg/ >


  Статията представя психическото здраве на децата в началното училище като основен фактор за благополучието и просперитета на обществото ни днес. В тази връзка се осъществява сравнителен теоретичен анализ на професионалните компетентности на бъдещи начални учители за методическо моделиране на релацията „цели – учебно съдържание – технология“, в посока психическото здраве на децата в началното училище. Анализът на учебните планове на СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца показва общ замисъл за осигуряване качество на подготовката на студентите, чрез обучението им в рамките на общотеоретични (фундаментални), специализирани (специално-научни) и приложни педагогически дисциплини. Психическото здраве на учениците в началното училище се коментира в полето на професионалната изява на бъдещите педагози, при регулиращата роля на Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.
  Статия
  mental health; professional competencies; methodical modeling; State educational standard for civic, health, environmental and intercultural education.
 Издадено
  19753
 Светлана Ангелова

1. Цитиранe на стр. 211 в: Йорданова, Б. Фактори, влияещи върху психичното здраве на децата. Сб. „Детето и педагогиката“, Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, Ред. Я. Рашева-Мерджанова, И. Петкова, М. Косева, М. София: УИ “Св. Кл. Охридски“, 2018, 205-212. ISBN 978-954-01-3806-0, COBISS.BG-ID - 1288262884

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/