Communication management - or how to manage communicatioin in organization.


Пенчева, Пламена (2018) Communication management - or how to manage communicatioin in organization. Collective Scientific book of Faculty of Economic, "St. Cyril and St. Methodius" University of velico Tarnovo Annual Conference, dedicated to the 25th anniversary of the Faculty establishmant, held on 28-29. 09. 2017 in Arbanassi, Veliko Tarnovo. Development of the bulgarian and europian economies - challenges and opportunites Vol. 1, University publishing house "St. Cyril and St. Methodius" Editiorial Bord, V. Hristova, Veliko Tarnovo 2018, с. 203-206. ISBN 2603-4093


 
  Доклад
 комуникационен мениджмънт, етапи,управление


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  19744
 Пламена Пенчева

1. Йорданова, Д., Идеи и идеали при разработване на стратегии за ефективно управление на риска в организациите, Сборник с доклади от Международна научна конференция "Идеи, идеали - възход и крушение", 23-24. 04. 2019, Русе, ISBN:978-619-7404-09-8, Цит. на стр. 63.

2. Йорданова, Д., Възможности за ефективно управление ма организационни кризи., В. Търново, 2019, ISBN 978-619-205-114-3, COBISS.BG-ID - 1290278116 , Цит. на стр. 88.

3. Пенчева, Ив., Реализирането на нови управленски функции - необходимост, породена от развитието на организацията, Сборник доклади от Международна научна конференция "Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъсната промяна", 29. 11. 2019 г., ISBN: 978-954-2940-22-7, Цит. на стр. 184.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/