Сравнителен анализ на алгоритмите за намиране на р-медиани в тегловен граф за целите на системи за масово обслужване


Шипковенски, Георги (2015) Сравнителен анализ на алгоритмите за намиране на р-медиани в тегловен граф за целите на системи за масово обслужване Сб. от Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика",Велико Търново, 27-28 ноември 2015, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 22-28, ISBN 978-619-00-0419-6


 В този доклад се предлага подход за анализ на евристични алгоритми при решаване на задача за намиране на p-медиани в тегловен граф. Разработеният метод се базира на система от критерии характеризиращи общи и специфични изисквания за приложението на тези алгоритми при решаването на задачи за разполагане на p-медиани. Резултатите от сравнителния анализ показват предимствата на ADD/DROP евристиката като най-ефективна от гледна точка на брой итерации за времето на работа на алгоритъма.
  Доклад
 Heuristic algorithms; approach for analysis; p-medians; application; ADD/DROP heuristics.


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  19743
 Георги Шипковенски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/