Приложение на евристичните алгоритми при решаване на задачи за разполагане на система от пунктове за обслужване за целите на мобилни мрежи за пренос на данни.


Шипковенски, Георги (2013) Приложение на евристичните алгоритми при решаване на задачи за разполагане на система от пунктове за обслужване за целите на мобилни мрежи за пренос на данни. Сб. от „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русе, 2013 г., Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, с. 53-59, ISBN: 1314-9024


 This paper focuses on the heuristic algorithms in solving problems for emplacement of servicing facilities system for the purposes of mobile data transfer networks, describes the p-median problem and the heuristic methods for solving it.
  Доклад
 Heuristic algorithms, application, servicing facilities system


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  19740
 Георги Шипковенски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/