Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца”


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 102 – 109. ISBN 954-577-216-6


 В статията са представени данни от теоретико-емпирично проучване на влиянието на безработицата в семейството върху взаимоотношенията “родители - деца”.
  Статия
 деца, безработица, отношения "родители - деца"


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1970
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/