Моралът в икономиката


Златева, Добринка (2017) Моралът в икономиката Дни на науката, 2017, Велико Търново, Фабер, 2018. с. 64 – 69. ISSN 1314-2283


 Докладът представя собствен икономико-етичен подход в изследването на човешките действия в икономиката. Споделя се тезата, че моралът в икономиката е действителност, а не норма.
  Доклад
 икономика, морал,етика, човек, морал в икономиката
 Издадено
  19694
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/