Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 98 – 101. ISBN 954-577-216-6


 В статията е изведена ролята на семейството за мотивирането на децата в начална училищна възраст за учебна дейност.
  Статия
 семейство, деца, мотивация, учебна дейност, неравностойно социално положение


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1969
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/