Маркетинг микс на библиотечните услуги


Лакова, Светлана (2017) Маркетинг микс на библиотечните услуги ХХVII национална годишна конференция на 8 и 9 юни 2017 г. в София


 Изследват се актуални въпроси на координиране на елементите на маркетинг микс в библиотеките за постигане на устойчиво управление. Целта, която се поставя е да се разкрият възможностите за приложение на холистичният подход. Обект на изследването са библиотечните услуги.
  Доклад
 маркетинг-микс, библиотечни услуги, устойчиво развитие, холистичен подход, координиране
 Под печат
  19684
 Светлана Лакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/