Специфика на урока по музика в началното училище според новите учебни програми


Марчева, Пенка (2017) Специфика на урока по музика в началното училище според новите учебни програми Сборник с научни доклади от Пета международна научно-практическа конференция "Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда", 2017, ред. проф.д.п.н.Галина Стоянова. рецензети: проф. д-р Севдалина Димитрова, проф. д.п.н Наталия Тагильцева, Авангард Прима,с.25-32 ISBN 978- 619- 160- 847 - 8, COBISS.BG-ID 1282159844.


 В публикацията са разгледани основните типове уроци, присъстващи в учебните програми по музика в начален етап. Целта е да бъде представена спецификата в структурата на всеки един от тях, за да се предостави възможност за адекватно пресъздаване и реализиране на учебното съдържание по музика в началното училище.
  Доклад
 урок, музикално обучение, начално училище, учебна програма
 Издадено
  19682
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/