Аспекти на взаимодействие между преподавател – студент (резултати от сравнително емпирично изследване)


Марчева, Пенка (2017) Аспекти на взаимодействие между преподавател – студент (резултати от сравнително емпирично изследване) Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, сборник с научни доклади, ISBN 978-954-490-555-2, рецензенти д.п.н.проф. Надежда Витанова, д-р проф. Росица Пенкова, с. 57-66


 Статията е посветена на проблем от педагогиката на висшето образование. Проучването има за цел да анализира мнението на студентите за ролята на взаимодействието между преподавател и студент. Използвана е оценъчна скала за установяване аспектите на взаимодействие между преподавател и студент през погледа на студента, която е разработена от водещи специалисти от Асоциацията на професорите от славянските страни. Направен е сравнителен анализ на мнението на студенти от педагогически специалности от три висши училища – СУ “Св. Кл. Охридски”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Филиал Враца и Педагогически колеж – Плевен. Изводите, до които достигна екипът са, че студентите и от трите висши училища са единодушни в мнението, че демократичният стил на поведение между преподавател и студент е в основата на ефективното педагогическо взаимодействие.
  Доклад
 взаимодействие преподавател - студент, сравнителен анализ, педагогическо изследване
 Издадено
  19681
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/