Pазвитие на емоционална интелигентност в началното училище чрез средства на изкуството


Марчева, Пенка (2017) Pазвитие на емоционална интелигентност в началното училище чрез средства на изкуството Списание "Педагогика" ,89 (6) 2017, с.741-751,ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) COBISS.BG-ID 1288795876


 В статията е разгледана спецификата на емоционалната интели- гентност, както и някои аспекти на развитието ѝ чрез изкуство при деца в начална училищна възраст. Основните задачи, които са поставени в представената публикация, са свързани с проучване на литературата по проблема и предлагане на възможности за практическа приложимост на техники за работа в аспектите на поставения въпрос.
  Статия
 Емоционална интелигентност, педагогически техники, художествени емоции, изкуство,
 Издадено
  19680
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/