Управление на документите от състава на Националния архивен фонд, съхранявани в музеите


Игнатова, Анка (2017) Управление на документите от състава на Националния архивен фонд, съхранявани в музеите Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 80–90. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf


 Сред неархивните институции, съхраняващи документи от състава на Националния архивен фонд, централно място заемат музеите. Обект на публикацията са архивните документи в българските музеи, а предмет – начинът на тяхното управление в съответствие (или не) с действащата нормативна уредба. Установяват се причините за почти повсеместното неприлагане на архивната методика в музейната практика и се формулират конкретни предложения за тяхното преодоляване.
  Статия
 архивни документи, музеи, музеен фонд, Национален архивен фонд, нормативна уредба
 Издадено
  19671
 Анка Игнатова

1. Петкова, Ст. Общото и различното между професията на архивиста и сродните й професии. - В: Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 98. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf

2. Петкова, Ст. Общото и различното между професията на архивиста и сродните й професии. - Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 97. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/