"Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха"


Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, НВУ "В. Левски", с.173-180


 The problem of community’s security crises is topical in the Globalization era. It becomes more and more important in the light of the collapse of the policy of multiculturalism and the increase in the refugee flows. Some arguments against the neoliberal projects to resolve these crises are developed in defense of a communitarian approach.
  Статия
 security crises, communities, globalization, multiculturalism


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19670
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/