Книги, деца и тийнейджъри - водещи организации и структури за насърчаване на детското четене в Латинска Америка. - В: Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите: Сб. доклади от кръгла маса. - Сливен: изд. Жажда, 2017, 135-151 [статията на бълг. и англ. ез.] ISBN 978-619-7239-11-9


Георгиева, Стела (2017) Книги, деца и тийнейджъри - водещи организации и структури за насърчаване на детското четене в Латинска Америка. - В: Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите: Сб. доклади от кръгла маса. - Сливен: изд. Жажда, 2017, 135-151 [статията на бълг. и англ. ез.] ISBN 978-619-7239-11-9 Сливен: изд.Жажда, 2017. с. 135-151.


 В публикацията се разглеждат аспекти и тенденции в дейността на водещи библиотечни и неправителствени организации в Латинска Америка, насърчаващи детското четене. Разгледани са организации като Националната библиотека в Бразилия, която разработва интересни и атрактивни проекти, насочени към проблематиката. Функциите на IBBY в Мексико и Перу и тяхната дейност в тези държави. Интерес тук представлява Casa del Literature Peruana и тенденциите, които тя налага за мотивиране на четенето сред децата още в най-ранна възраст. Представени са различни проекти. Акцентира се други подобни организации. Обръща се внимание на големи международни форуми насочени към популяризирането на книгата за деца в региона. Отделено е специално място на Международния панаир на книгата в Буенос Айрес, Аржентина; в Богота - Колумбия, Мексико Сити.
  Статия
 Организации, библиотечни институции, неправителстврни организации мотивиращи детското четене, панаири на книгата, Casa de Literatura Peruana, IBBY Mexico, Camera Columbiana del Libro, Camara Brasileira do livro, APEX Brasil


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19668
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/