Проблемът за реконструкцията на архивните фондове


Игнатова, Анка (2016) Проблемът за реконструкцията на архивните фондове Архивен преглед, 2016, №2, с. 62-68. ISSN 0204-8132; ел. вариант: http://electronic-library.org/articlers/Article%200251.html


 Проблемът за реконструкцията на архивните фондове е един от основните в областта на архивната теория и практика в България, тъй като в резултат от закъснялата организация на архивното ни дело и неприлагането докрай на архивното законодателство множество архивни фондове се оказват разпокъсани между две-три, а нерядко и повече архивни и неархивни институции. В публикацията се проследява и обобщава опита на поколения български архивисти във връзка с реконструкцията на архивните фондове и се очертават перспективите в тази област.
  Статия
 реконструкция на архивен фонд, идеални описи, опис-указатели, архиви


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19667
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/