Някои теоретични въпроси на социокултурната география.


Дерменджиев, Атанас (2017) Някои теоретични въпроси на социокултурната география. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност" Велико Търново. 29 октомври 2016. Ред. Н. Кънев. Велико Търново : „Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х, с. 243-253. ISBN 978-619-208-104-1 COBISS.BG-ID 1283396068


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  19640
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/