Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст


Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст Сб. от V-та международна научна конференция "Общества в преход – теория и практика", Велико Търново, 11 - 13 май 2000 г. Съст. Т. Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа - В. Търново, В. Търново: Церебрум, 2001, с. 309 – 318. ISBN 954-90635-6-9


 В статията са представени съпоставителни данни за ценностните ориентации на родителите и на децата вследствие на бедността.
  Статия
 деца, ценности, бедност


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1964
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Кутева – Цветкова„ Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 62.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/