Семиотика дома в фильме Сергея Герасимова "Журналист" (1967)


Няголова, Наталия (2017) Семиотика дома в фильме Сергея Герасимова "Журналист" (1967) Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. №6/2016, с. 75 - 80, ISSN 2225-5060


 В статията са представени наблюдения върху семиотичните проекции на дома във филма на Сергей Герасимов «Журналист» (1967). Проследени са моделите на соцреалистичния канон, поетиката на Разведряването, мифопоетичната традиция и оригиналният авторов код в конструирането на топоса «дом» в кинофилма. Набелязана е връзката на кинонаратива със социокултурните процеси от 60-те г. на 20 век советски и общеевропейски контекст.
  Статия
 семиотика, топос, Разведряване, митопоетика, соцреализъм
 Издадено
  19636
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/