Обучението по уеб дизайн като част от висшето образование – мотивация, практика, проблеми


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2017) Обучението по уеб дизайн като част от висшето образование – мотивация, практика, проблеми Педагогически алманах 2017, Том 26, Брой 2


 Разработката разглежда някои проблеми на обучението по уеб дизайн в университетите. Анализират се ролята на знанията по уеб дизайн за реализацията на студентите, изискванията към съдържанието по дисциплината и влиянието на уеб стандартите. Предлагат се възможности за повишаване на мотивацията на обучаемите, доближаване на обучението до практиката и типовете задачи.
  Статия
 обучение по уеб дизайн, висше образование, обучение, ориентирано към задачите, мотивация
 Издадено
  19635
 Юлиана Дошкова-Тодорова

1. Тошева, Т. Проектиране и разработване на потребителски интерфейс за електронен профил на студент, Сборник доклади, ВТУ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/