Красива като капка, или Представата за красота в българската картина на света


Илиева, Мария (2017) Красива като капка, или Представата за красота в българската картина на света Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017,13 - 22. ISBN 978-619-208-100-3 COBISS.BG-ID 1280447460


 В статията се допълват изследваните фрагменти от българската картина на света. Чрез лингвокултурологичен анализ на устойчиви сравнения, както и на свободни езикови асоциации, се установяват специфики в разбирането за красота и красиво в българската картина на света. За да се установят междукултурните различия, като културен фон е ползван материал от руски и от полски език.
  Статия
 устойчиви сравнения, свободен асоциативен експеримент, езикова картина на света, ядро на езиковото съзнание


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  19629
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/