Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия. Сб. от Х научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 6.11.2015 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1


 Статията представя ситуационен анализ на съвременното училищно географско образование по „География на страните” в Република Сърбия и Република Хърватия. Обучението по „География на страните” е характеризирано по учебни програми и други учебни и нормативни документи. Анализът разкрива мястото, структурата и учебното съдържание на географията на страните в задължителното образование на гимназиите. В статията са представени резултатите от SWOT-анализите за двете страни.
  Статия
 география на страните, училищно географско образование, задължителна подготовка, учебни програми, ситуационен анализ, SWOT-анализ, учебно съдържание, Сърбия, Хърватия


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  19628
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/