Красотата като рекламен стандарт и нейната вербализация


Бонджолова, Валентина (2017) Красотата като рекламен стандарт и нейната вербализация Красотата в културата на българи и сърби / Лепота у култури Бугара и Срба. Ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 133 – 144. ISBN 978-619-208-100-3. COBISS.BG-ID - 1280447460.


 Красотата е важна естетическа категория, чието възприемане зависи от национални и индивидуални разбирания. Въпросът за красотата като един от основните рекламни стандарти и за нейното място в рекламата е интересен и многоаспектен. В изследването се анализират езиковите средства за вербализация на красотата. Направеният преглед показва разнообразие на използваните лексикални единици и стремеж към тяхното експресивно съчетаване за постигане на по-висока ефективност на рекламните послания. Доминират съществителното красота и прилагателното красив, следвани от техните синоними и деривати.
  Доклад
 език на рекламата, реклама, красота, лексика, рекламен текст
 Издадено
  19626
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/