"ПРЕХОДЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОВАЛ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ"


Бузов, Вихрен (2017) "ПРЕХОДЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОВАЛ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ" "Политически хоризонти", Бр.4, година I, ISSN:2534 – 966X, с.6-22


 Резюме. Страните в преход в Източна Европа бяха насилствено блокирани по техния път към модернизация в полза на един неразвит модел на капитализъм. За нашата страна това бе исторически провал в икономическото и човешкото развитие. В статията са анализирани някои външни и вътрешни фактори, оказали влияние върху този процес. Нашите страни се нуждаят от нови политики за развитие, алтернативни на неолибералния модел. Катастрофата на неолибералната глобализация и развитието на многополюсен свят биха могли да станат важни фактори и условия за успешната реализация на тези политики. Ключови думи: преход, неолиберална глобализация, политики на развитие Summary The Transition as a Historical Failure – in Search of New Development Policies Vihren Bouzov The countries in transition in Eastern Europe were forcibly blocked on their way to modernization in favour of an undeveloped capitalist model. For our country, it was a huge historical failure in the economic and human development. In the paper are analyzed some external and internal factors influencing this process. Our countries need new development policies alternative to the neoliberal model. The collapse of the neoliberal globalization and the development of a multipolar world could be important factors and conditions for the successful realization of these policies.
  Статия
 преход, неолиберална глобализация, политики на развитие


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19619
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/