Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика


Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика Педагогически алманах, 2004, 12(1-2), с. 7 - 16. ISSN 1310-358X


 В статията е изведено значението на взаимното сътрудничество между учителя и социалния педагог за развитието на ученика, като са предложени конкретни подходи за стимулиране на взаимодействието им.
  Статия
 социален педагог, учител, взаимодействие


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1957
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Попова, Любомира, Здравкова, Боряна. Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите. НАУКОВИЙ ВІСНИ.Бердянського державного педагогічного університету, № 1, (Гуманітарні науки), Бердянськ, 2008. С. 192.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/