Особености на деца, склонни към насилие


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2004, XXXXIII(2), с. 4 - 13. ISSN 0204-8515


 В статията са изведени психо-физиологични и поведенчески характеристики на деца, склонни към насилие.
  Статия
 деца, насилие, агресия


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1956
 Розалия Кузманова-Карталова

2. Колева – Стоянова, Ивана. Превенция на противообществените прояви и защита на деца от престъпни посегателства. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, ВТ, 2012. С. 110.

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/