Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата


Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата Сб. от Научна конференция РУ-СУ’03 "Научни трудове на Русенски университет", Русе, 31 октомври 01 ноември 2003 г. Ред. Ан. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, т. 40, серия 10.1, Педагогика, психология и история, с. 159 - 164. ISSN 1311-3321


 В статията е представен анализ от теоретико-емпирично изследване на влиянието на непълната семейна структура върху статуса на детската личност.
  Статия
 непълна семейна структура, деца, неравностойно социално положение


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1955
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Сапунджиев, Симеон. Самооценка при младежи, търсещи работа. Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА, Софийски унивeрситет "Св. Климент Охридски", 2013, (1)1, с.131–146. С. 132 – 133. ISSN 1314-9644 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/