Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата Сб. от Научна конференция "България и Европа - традиции и съвременност", Велико Търново, 7 ноември 2003 г. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2004, с. 183 - 195. ISBN 954-775-331-2


 В сатията е изведена специфичната роля на семейството върху мотивирането на децата за учене.
  Статия
 семейство, деца, образователни ценности


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1951
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/