Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език // Съпоставително езикознание,1981, № 2, с. 48- 57.


Гочев, Гочо (1981) Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език // Съпоставително езикознание,1981, № 2, с. 48- 57.


 
  
 
 
  19498
 Гочо Гочев

2. Бобух Н. М. Морфологічна характеристика антонімічних пар (на матеріалі поетичної мови ХХ століття) Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – № 3 (24). – С. 179–187. [Ссылка на странице 179].

1. Бобух Н. М. Темпоральні опозити в поетичних творах Ліни Костенко // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – № 1 (19). – С. 164–169. [Ссылка на странице 167].

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/